ماشین هایهوشمند

زندگی بخشیدن به اشیاء که می تواند زندگی شما و دیگران را
با سهولت بیشتر، دقیق تر و صحیح تر متحول کند.

اسکرول کنید

چاپ سه بعدی در
ماشین آلات

بیشتر کانسپت های مربوط به آینده می تواند در کسب و کارتان به قطعات واقعی و ملموس تبدیل شود.
ببینید که چگونه در حال حاضر استفاده از فن آوری چاپ سه بعدی صنعت رباتیک را به سادگی توسعه
داده است. شما می توانید قطعات پیچیده و مناسب را ایجاد کنید و نوآوری را بدون مواجه با هیچ
محدودیتی در عدم دسترسی به قطعات تخصصی مورد نیاز به پیش ببرید. اگر واقعاً شما می خواهید گام های
بلندی در پروژه های خود بردارید، مطمئن باشید که این فن آوری را در کنار خود دارید.

قطعات نهایی

قطعات نهایی

تست عملکرد

تست عملکردی

نمونه سازی سریع

نمونه سازی سریع

طراحی مجدد سریع

طراحی مجدد سریع

رو به جلو

با بازبینی دائم

داشتن توانایی آزمایش، بازبینی، و تغییرات لحظه ای مدل های شما.

نمونه سازی سریع

با تکرارپذیری

چاپ مدل ها منعکس کننده پروژه های دیجیتال شما به طور دقیق.

طراحی مجدد سریع

با عملکرد چندگانه

تست بسیاری از راه حل های مختلف به صورت همزمان، بدون هیچ هزینه اضافی.

tooling

you only need
a ZORTRAX.

Order today, unpack and instantly start
improving your products

Learn more