درباره ماکت سازیبیشتر بدانید.

بزرگ فکر کنید درحالی که مقیاس پروژه های شما به درستی در کنار
هم قرار می گیرند. با فن آوری زُرتراکس شما می توانید به درستی
و دقت مدل های پیچیده چند قسمتی بدون نیاز به صرف وقت بسیار
و کار دستی پر زحمت را تولید کنید. جایی که شما می توانید بطور
دقیق اشکال که توسط شما طراحی شده را بدون هزینه اضافی برای
عناصر پیچیده و کوچک ایجاد کنید. برای کارفرمایان خود مزیت های
بی شماری را فراهم کنید در حالیکه شما می توانید
به راحتی آن ها را مدیریت و ارائه کنید.

بازتاب خلاقیت ها
در مدل.

شما فقط به
زُرتراکس نیاز دارید

اطلاعات بیشتر